kaur  

PEWARTA : AIDIL HARYANTO  SABTU 31 MARET 2018 PORTAL KAUR – Perantau asal Padang Guci Kabupaten Kaur, yang…