Hukum-peristiwa, kaur  

PEWARTA : DIA KAMIS 8 NOVEMBER 2018 PORTAL KAUR – Nahas dialami Dazky Sandy, warga asal Desa Tanjung…